Този уебсайт използва бисквитки
×

Какво e ValueRepublic

ValueRepublic е Интернет базирана платформа за автоматизирани оценителски анализи и модели. ValueRepublic попада в категорията на т.н. Автоматизирани модели за оценка (AVM) - математически софтуер, който индикира оценка на даден имот въз основа на анализ на местоположение, пазарни условия и характеристиките на имота, на база на голям обем пазарна информация. 

Към момента платформата позволява автоматични оценки на жилищни имоти в по-големите градове на България. ValueRepublic обхваща голяма база от пазарни данни, позволяваща бързи оценителски анализи за различни цели, включително:

 • Предварителни оценки, например при обезпечения, сделки и оценка на риска
 • Мониторинг и проверка на оценки, вкл. за грешки и измами
 • Анализи на портфейлна база, преоценки за финансови и регулаторни цели
 • Мониторинг на пазара и пазарните тенденции

Как работи

 • ValueRepublic разчита на голям обем от актуална пазарна информация за по-големите градове на страната (десетки хиляди обяви), прегледани и обработени индивидуално. Този подход гарантира качеството и надеждността на входната информация - виж също графиката вдясно.

 • Входната информация се анализира и моделира с комплект от статистически методи и методи за машинно обучение, вкл.: линейни регресионни анализи с автоматичен избор на променливи, невронни мрежи, SVM (support-vector machines), KNN (k-nearest neighbors algorithm), xgboost, и т.н. 

 • На база на статистическите модели и основните характеристики на оценявания имот, ValueRepublic генерира диапазон от индикативни пазарни стойности и анализ на риска

 • Използването на детайлна информация и характеристики на имотите позволява и генериране на подробни пазарни анализи и оценка на тенденции и растежи не само по градове, но и по квартали и вид на имота.

 Защо ValueRepublic

Платформата дава съществени предимства при работа с недвижими имоти, включително:

 • надеждност на резултатите, които са базирани на значителен брой наблюдения и статистически модели, без субективна намеса
 • бързина на анализите, както за индивидуални оценки така и при оценки на портфейлна база
 • ефикасност на работа: стойността на един анализ е незначителна ако се съпостави с алтернативата - необходимото време (и разход) за извършване на подобен анализ от ваш служител 
 • проследимост: въпреки, че ValueRepublic разчита на големи обеми от данни и комплексни статистически модели, целият процес с проследим и одитируем - от началните данни, които се записват в оригинал, до програмния код, които извършва анализите и генерира резултатите
 • гъвкавост: платформата позволява модификации и дава възможности за интеграция спрямо нуждите на клиента.

Не на последно място, платформата може да бъде използвана за разнообразни цели - от конкретни оценки на имоти или портфейли от имоти до анализи на пазара и тенденциите, контрол и проверки на резултати от оценки и т.н. По наше мнение, ValueRepublic може ефективно да бъде използван и за регулаторни цели, например по отношение на Регламент (ЕС) 575/2013, относно изискванията за наблю­дение на стойностите и оценката на имотите/обезпеченията (чл. 208, т.3) или извършването на оценки на жилищни и малки търговски имоти за целите на Прегледи на качеството на активите (Asset Quality Reviews, AQR), съгласно ECB AQR Manual 2018, т. 5.6. стр. 151.  

За кого е ValueRepublic

ValueRepublic е разработена отчитайки нуждите на оценители и ползватели на оценителска информация , вкл.:

 • Банки, застрахователи, финтех компании и други финансови институции
 • Агенции за недвижими имоти
 • Инвеститори притежаващи, опериращи или развиващи  проекти в сферата на недвижимите имоти
 • Регулатори и държавни институции.

Защо Автоматизирани оценителски модели

В оценителските среди има разнопосочни мнения относно темата за автоматизирани оценителски модели и анализи (Automated Valaution Models, AVM). Ние смятаме, че AVM са един иновативен и изключително полезен инструмент в помощ на професионалиста. Като всеки инструмент те имат своите плюсове и минуси, имат своето приложение в едни случаи или ограничение в други. Във всеки един случай обаче, AVM предоставят информация и средства за работа, които са от съществено значение за всеки професионалист в областта на недвижимите имоти, финансите, оценките, анализа на риска, контрола или регулацията. По наше мнение те не заменят оценителя или анализатора (нито критичното мислене), но им предоставят нови инструменти и данни за работа. 

Полезността на AVM е вече доказана и такива модели се използват в редица страни. Според проучване на Европейската ипотечна федерация (European Mortgage Federation – European Covered Bond Council) от 2017 г., AVM се използват широко в голям брой европейски страни (например Дания, Германия, Гърция, Италия, Холандия, Норвегия, Испания, Швеция, Швейцария, Обединеното кралство), особено:

 • при портфейлни оценки за целите на капиталовите изисквания
 • за целите на управлението на риска
 • при сделки с портфейли от имоти
 • като инструмент за контрол на качеството в процеса на учредяване на ипотека
 • за целите на данъчното облагане и управление на просрочени задължения
 • при започване на сделки и заеми, секюритизация и „покрити“ облигации, при управление на активи, счетоводни и други цели.

Виж също кратко описание на доклада тук.

В ограничената информационна среда в България (например) относно сделки, пазарни данни и т.н., считаме, че тези инструменти дават несъпоставими възможности за бързина и ефективност на работа, надеждност и съпоставимост на резултати, контрол и управление на риска. 

Малко повече информация по темата, включително от различни източници и институции ще публикуваме в нашия блог

Какво следва

 • ValueRepublic постепенно ще обхване и други видове недвижими имоти
 • В платформата ще бъдат въведени нови инструменти и подходи за оценки
 • С натрупването на данни и включването на макроикономически данни, ValueRepublic ще позволява и прогнози на пазара на недвижими имоти
 • Ще се даде възможност на модификации и интеграция на платформата с други (клиентски) системи.